Avís Legal

L’accés a la web TDTPremium.es d’Abertis Telecom, S.A. Unipersonal, (en endavant abertis telecom ) i la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts a la mateixa comporta la submissió i l’aceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts a la web de www.TDTPremium.es.

Les condicions recollides a continuació són les vigents des de la data de la seva última actualització. No obstant, abertis telecom es reserva el dret a actualitzar, modificar, o eliminar en qualsevol moment la informació continguda a la seva web, podent inclús limitar o no permetre l’accés a la informació sense previ avís, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que a criteri de abertis telecom disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per a l’adequat funcionament.

1) Titularitat de la web

La present pàgina web és titularitat d’ABERTIS TELECOM, S.A Unipersonal, companyia espanyola amb domicili a L’Avinguda del Parc Logístic, 12-20 de Barcelona (08040), amb número d’identificació fiscal A-62202833 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Fulla B-210438, foli 212, tom 32373.

2) Política de privacitat i de protecció de dades personals

Com a norma general la utilització de la web TDTPremium.es de abertis telecom no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

No obstant lo anterior, en aquells supòsits que l’usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a Abertis Telecom, aquesta societat garanteix la confidencialitat d’aquestes dades així com el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament adoptant les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit.

Conseqüentment, quan a través del portal TDTPremium.es es recullin dades de caràcter personal mitjançant la complementació d’un formulari, s’informarà a l’usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la que es recullen les dades, de la identitat i direcció del responsable del fitxer al que s’incorporen les seves dades, i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, mitjançant petició escrita dirigida a la següent direcció: Abertis Telecom, S.A., Avda. del Parc Logístic, nº 12-20, 08040 de Barcelona, Ref. Dades personals.

abertis telecom garanteix que les dades personals recaptades als formularis s’envien xifrant la informació per evitar que la mateixa pugui ser visualitzada per tercers.

Per tal que la informació continguda als nostres fitxers estigui sempre actualitzada preguem als nostres usuaris que ens comuniquin, amb la major brevetat, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

3) Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web TDTPremium.es de abertis telecom , entenent-se a títol merament enunciatiu els textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de abertis telecom o de tercers i estan protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, excepte que s’especifiqui el contrari.

Conseqüentment l’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web TDTPremium.es que siguin titularitat exclusiva de abertis telecom o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altre forma de difusió de la informació o elements continguts a la web TDTPremium.es mencionats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressa i prèviament pels seus respectius titulars. El contingut d’aquesta a pàgina web podrà únicament ser descarregat al terminal de l’usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap finalitat comercial.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, de les lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

4) Responsabilitats

abertis telecom no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descarrega o utilitat dels elements i informació continguts a la web TDTPremium.es , que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

abertis telecom no és responsable de la informació i demés continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accesibles des de la web TDTPremium.es mitjançant enllaços, hipervíncles o links, ni de la informació i demés continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des de els que s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervíncles o links a la web TDTPremium.es , ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de abertis telecom , excepte autorització expressa d’aquesta última.

abertis telecom no assumeix responsabilitat alguna en relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través de la web TDTPremium.es per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i en especial pels danys perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a lo anterior puguin produir-se per: (i) absència o deficiències a la informació facilitada als usuaris o a la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general el incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resultin d’aplicació.

abertis telecom no assumeix responsabilitat alguna ja sigui per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquetjos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altre causa aliena al control de abertis telecom ; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web TDTPremium.es ; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En tot cas, l’usuari de la pàgina web TDTPremium.es serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que abertis telecom pugui patir com conseqüència de l’incompliment per l’usuari de les obligacions a les que queda sotmès per aquest Avís Legal, o per les condicions particulars que li siguin d’aplicació.

5) Política de seguretat

Està totalment prohibit crear links a la pàgina web TDTPremium.es des de terceres pàgines web sense l’autorització expressa i per escrit de abertis telecom.

L’accés a la web no implica l’obligació per part de abertis telecom de controlar la absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics nocius.

abertis telecom no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

Algunes pàgines del portal de abertis telecom poden utilitzar cookies. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, simplement informen al sistema de la configuració triada per l’usuari, però no reconeix automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web. Si l’usuari ho desitja pot denegar tota cookie des de l’opció corresponent del seu propi navegador.

6) Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i abertis telecom , acorden sotmetre’s expressament als jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pogués correspondre.

 -