Glossari

CI (Common Interface)
Ranura que acostuma a situar-se al lateral del seu televisor TDT integrat a la part del darrere del mateix a prop dels ports SCART, en la que s’insereix el dispositiu CAM (o targeta PCMCIA)
Decodificador
Receptor extern de TDT que rep i transforma les senyals de televisió transmeses per sistema digital terrestre, de forma que poden ser visibles als televisors normals sense TDT integrada. També nomenat Descodificador, Set-Top-Box o Dispositiu extern.
Dispositiu CAM (Conditional-Access Module) o targeta PCMCIA
Dispositiu electrònic que incorpora una ranura per a una targeta intel·ligent, i que a la vegada s’insereix a la ranura disponible (CI: Common Interface) a tal efecte a un televisor TDT integrat compatible amb el sistema TDT Premium
Equips de recepció TDT amb el segell TDT Premium
Existeixen dos tipus d’equips de recepció TDT amb el segell TDT Premium. D’una banda, el decodificador amb una ranura per a inserir la targeta d’accés i d’altra banda la combinació d’un televisor TDT integrat amb un dispositiu CAM que s’insereix a la ranura CI (Common Interface) del televisor.
Plataforma
Proveïdor d’una oferta de continguts de TDT de pagament formada per un o diversos canals de contingut premium.
Portabilitat
Avantatges del sistema TDT Premium respecte altres sistemes d’accés a la televisió de pagament i que és la possibilitat d’utilitzar un receptor TDT Premium (decodificador i/o dispositiu CAM) i/o una targeta d’accés a diferents televisors.
SCART (o connector SCART)
Un connector SCART (del francès Associació de fabricants d’aparells de ràdio i televisió) és un cable de 21 clavilles d’àudio/vídeo utilitzat per a connectar entre sí dispositius de vídeo (inclusos TV, reproductors de DVD i cintes de vídeo, i consoles de joc). També es coneix amb el nom d’Euroconnector.
El connector SCART s’utilitza per a enviar senyals de vídeo i àudio analògic (en estèreo) a través d’un cable de múltiples fils.
SCART
Targeta (o targeta intel·ligent)
Targeta electrònica utilitzada per a accedir a serveis de pagament a través d’un receptor compatible amb el sistema TDT Premium. També nomenada Smartcard. Existeixen les targetes específiques d’una plataforma i la targeta multiplataforma, nomenada també targeta comodí.
TDT (Televisió Digital Terrestre)
Sistema digital de difusió de programes televisius i serveis digitals que substitueix la televisió analògica transmesa en PAL.
La TDT (Televisió Digital Terrestre), d’actual implantació a Espanya, porta amb sí una nova forma de gaudir la televisió, major oferta de programació, major qualitat d’imatge i so, i funcionalitats que enriqueixen l’experiència televisiva de l’usuari.
Una d’aquestes funcionalitats, aportada pel sistema TDT Premium, permet a aquells teleespectadors que busquen continguts específics subscriure’s a ofertes de contingut en modalitat de pagament.
Si encara no és usuari de la TDT deu, en primer lloc, comprovar si disposa de senyal TDT a la seva llar. Per això, ha de disposar de cobertura TDT a la seva zona: pot consultar la web www.televisiondigital.es/Terrestre/Cobertura/
En segon lloc, ha de disposar d’una instal·lació adaptada ja sigui individual o col·lectiva: Per a rebre la senyal de la TDT pot seguir utilitzant l’antena UHF convencional però pot ser necessari realitzar una sèrie d’adaptacions a la seva instal·lació, que han de ser realitzades per un instal·lador de telecomunicacions.
Per a més informació sobre la TDT:
TDT en obert
Continguts de TDT emesos per a una recepció lliure de forma gratuïta. No és necessària subscripció alguna.
Televisor TDT integrat
El televisor TDT integrat (iDTV integrated Digital TV) permet rebre directament la TDT sense necessitat d’un receptor extern.
 -